ร่วมงานกับเรา

การขาย/การตลาด

พนักงานขาย (หน่วยรถเงินสด)

เงินเดือน : 24,000 – 30,000 บาท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ , ภาคเหนือ ,ภาค ใต้ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณสมบัติ

ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา ปวช ขึ้นไป
ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (ทริป 16-25วัน)
มีความกระตือรือร้น
บริษัทมีฝึกอบรมให้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
มีใจรักงานขายและบริการ
กรณีออกต่างจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบขายสินค้าของบริษัทฯ (เครื่องดื่มชูกำลัง)
วางแผนแนะนำเสนอสินค้า
จัดเรียงสินค้าของบริษัทในตู้แช่ลูกค้า
แก้ปัญหาลูกค้า
จัดทำรายงานขายสินค้า/เก็บเงินสด/สรุปยอดขายรายเดือน

>>> สมัครงาน <<<

เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด

เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (นครปฐม)

คุณสมบัติ

ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
ปริญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี                                                  (สามารถตัดต่อ VDO ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีประสบการณ์ส่งเสริมการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
สามารถขับรถยนต์พร้อมใบขับขี่
กรณีออกต่างจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วางแผนและกำหนดกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด
เสนอแผนงานกิจกรรมให้ตรงกลุ่มลูกค้าและสอดคล้องกับงบประมาณ
ติดต่อหน้างานที่จัดกิจกรรม รวมถึงเอกสารติดต่อหน่วยงานภายนอก
ประเมินผลและวิเคราะห์ผลงานกิจกรรมการตลาด สรุปปัญหาและอุปสรรค์
นำเสนอแผนประชาสัมพันธ์ ก่อนและหลังกิจกรรม
ประสานงาน Graphic design / Admin facebook / Event Organizer / Media ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่รับผิดชอบ
ดูแลอุปกรณ์ ทรัพย์สินของแผนกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
(รวมถึงแจ้งซ่อม / PR สั่งซื้อ / ประสานงาน)
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

>>> สมัครงาน <<<

พนักงานขับรถ (ผู้ช่วยเซลล์)

เงินเดือน : 20,000-30,000 บาท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ , ภาคเหนือ ,ภาค ใต้ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณสมบัติ

ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
มีทักษะการขับรถที่ดี ปลอดภัย และปฏิบัติตามกฏจราจร
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (ทริป 16-25วัน)
มีประสบการณ์ขับรถส่งสินค้า(รถกระบะ,รถบรรทุก)
มีความซื่อสัตย์ รักในงานบริการ ขยันและอดทน
มีใบอนุญาต ใบขับขี่
กรณีออกต่างจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักให้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบขับรถเพื่อจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ โดยไปกับพนักงานขาย(เงินสด)
ช่วยพนักงานขายตรวจนับสินค้า ดูแลสินค้าภายในรถ
ช่วยพนักงานขายส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า รวมถึงจัดเรียงสินค้าในตู้แช่ของลูกค้า
ดูแลและตรวจเช็ครถที่ใช้ อย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติงานตามที่พนักงานขายมอบหมาย
มีส่วนแบ่งคอมมิชชั่นจากการขาย

>>> สมัครงาน <<<

ผู้จัดการแผนกการตลาด

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (นครปฐม)

คุณสมบัติ

ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ Trade Marketing & Products Marketing
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดและการขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดและการขาย

>>> สมัครงาน <<<

ส่วนการผลิต

เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (นครปฐม)

คุณสมบัติ

ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
ใช้ระบบ ERP ได้พิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดทำแผนผลิต เพื่อให้ผลิตสินค้าทันตามลูกค้าต้องการ
จัดทำแผนสั่งเข้า/เลื่อนวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์และอะไหล่

>>> สมัครงาน <<<

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (นครปฐม)

คุณสมบัติ

ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา ม.3 หรือ ม.6
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพ
หรือมีประสบการณ์การทำงานโรงงานอาหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต, งานที่ต้องเรียนรู้, ตรวจสอบงานต้มผสม,
ตรวจสอบคุณภาพห้องบรรจุ, ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในระหว่างบรรจุ,
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป ,ตรวจสอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ที่นำมาใช้
ในกระบวนการผลิต ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบลูกค้า

>>> สมัครงาน <<<

เจ้าหน้าที่แผนกผลิต 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (นครปฐม)

คุณสมบัติ

ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สำหรับทำงานสายงานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
มีความรู้ระบบคุณภาพ , GMP , HACCP , HALAL , ISO , เทคนิคการเป็นผู้นำ
การแก้ปัญาวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะหน้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

การวางแผนผลิต การใช้เครื่องจักร กำลังคน วัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนผลิต
เตรียมความพร้อม จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต รวมถึงควบคุม
ตรวจสอบปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และศักยภาพของพนักงานผลิต
ครอบคลุมถึงงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัยในการทำงาน

>>> สมัครงาน <<<

ติดต่อเรา

บริษัท ตังกุยจั๊บเบฟเวอเรจ จำกัด
18 ซอย เพชรเกษม 40 แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-8892530-2
โทรสาร : 02-8892533

TANG GUI JUB THAILAND