ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้า

 1. การสั่งซื้อและการจัดส่ง

  การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

  1. เมื่อท่านเลือกสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อผ่าน www.tangguijub.com แล้วเว็บไซต์จะแสดงให้ท่านเห็นค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระโดยรวมภาษีแล้ว (ถ้ามี) และค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้อง
  2. ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต การโอนเงินผ่านธนาคาร ไลน์ เพย์ การชำระเงินปลายทางเมื่อได้รับสินค้า การแลกคะแนนสมาชิกหรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์
  3. เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อไปยังเว็บไซต์ ท่านตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอันเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ท่านส่งคำสั่งซื้อ โดยท่านมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดในทุกครั้งที่ส่งคำสั่งซื้อ
  4. การจัดส่งสินค้าถึงบ้าน

  5. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านตามตัวเลือกการจัดส่งที่ท่านระบุ ณ ขั้นตอนการสั่งซื้อ เมื่อคำสั่งซื้อสำเร็จแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งได้
  6. ในบางกรณีบริษัทฯ อาจจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่านโดยจัดส่งหลายหีบห่อ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน โปรดดูรายละเอียดสถานที่จัดส่งและตัวเลือกการจัดส่งที่ปรากฎด้านล่าง บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าในคำสั่งซื้อเดียวกันไปยังที่อยู่หลายแห่งได้ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการโยกย้ายหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าที่สั่งซื้อ
  7. อาจมีค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติมเมื่อท่านชำระเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านรับทราบและยินยอมชำระค่าจัดส่งก่อนที่จะทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าในขั้นตอนการชำระเงิน
  8. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่จัดส่งที่ท่านระบุและแจ้งไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อของท่านจะถูกจัดส่งถึงท่านโดยบริษัทผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่ทางบริษัทฯ มอบหมาย บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านหรือตัวแทนของท่านเตรียมความพร้อมในการรับสินค้ารับสินค้า ณ ที่อยู่ดังกล่าว และวางสินค้าไว้ในที่เหมาะสม
  9. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดส่งสินค้าภายในกรอบเวลาโดยประมาณที่ระบุไว้ด้านล่างนับจากวันที่ออกเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันวันที่จัดส่งที่แน่นอนตามคำสั่งซื้อ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย ค่าดำเนินการ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการจัดส่งล่าช้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
  10. สถานที่ ระยะเวลาจัดส่งโดยประมาณ
   กรุงเทพฯและปริมณฑล 2-5 วันทำการ
   ต่างจังหวัด 2-7 วันทำการ
  11. ในขณะที่พนักงานจัดส่งส่งมอบสินค้าให้แก่ท่าน ท่านจะต้องลงนามรับสินค้า ท่านจะต้องตรวจสอบสินค้าทันทีที่รับเพื่อตรวจสอบความชำรุดบกพร่องและ / หรือความเสียหายใด ๆ ก่อนที่ท่านจะลงนามรับสินค้า ทั้งนี้ ความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าจะตกอยู่กับท่านในขณะที่ส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว
  12. โปรดทราบว่าบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังบางสถานที่ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อทำการสั่งซื้อ เพื่อดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่จัดส่งอื่น
  13. ค่าจัดส่งจะคำนวณตามน้ำหนักของสินค้าตามคำสั่งซื้อที่ได้รับ โปรดตรวจสอบค่าจัดส่งให้หน้าสรุปการสั่งซื้อ ก่อนการชำระเงิน
  14. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เกิดความเสียหายหรือสูญหาย สำหรับลูกค้าที่ขอให้จัดส่งสินค้าโดยการวางสินค้าที่สั่งซื้อไว้นอกบ้าน นับตั้งแต่เวลาที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งแล้ว
  15. ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าหีบห่อสินค้าถูกดัดแปลง โปรดปฏิเสธที่จะลงนามรับสินค้าและแจ้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท
  16. ผู้รับสินค้าจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป หากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของผู้รับสินค้า ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้ามีสิทธิ์ขอให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงอายุของผู้รับสินค้า หากปรากฎว่าบุคคลที่รับสินค้าดังกล่าวมีอายุไม่ถึง 20 ปีและไม่มีผู้อื่นสามารถรับสินค้าแทนได้ ทางบริษัทฯ จะไม่จัดส่งสินค้าให้
  17. หากไม่มีบุคคลใดรับสินค้าที่จัดส่ง หรือไปรับสินค้าจากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าได้ บริษัทฯ จะทำการบันทึกว่าการจัดส่งนั้นล้มเหลวและคำสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิก
  18. ในกรณีที่การจัดส่งหรือการรับสินค้าเกิดความล่าช้าเนื่องจากการที่ท่านปฏิเสธที่จะรับมอบสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดรับสินค้าที่จัดส่งหรือไปรับสินค้าจากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้ (โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ทางบริษัทฯ มีอยู่):
   • เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมของบริษัทฯจากท่าน หรือ
   • สินค้าดังกล่าวจะไม่สามารถจัดส่งให้แก่ท่าน หรือท่านไม่สามารถมารับสินค้านั้นได้อีกต่อไป และบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ ได้ยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านในทันที ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าที่ท่านชำระให้กับบริษัทฯ ให้แก่ท่านหรือบริษัทบัตรเครดิตของท่านตามแต่กรณี โดยหักค่าดำเนินการของทางบริษัทฯ ตามความเหมาะสม (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพยายามที่จะจัดส่งสินค้าซ้ำ การนำสินค้ากลับคืน รวมถึงค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้า)
  19. หากท่านร้องขอให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งสินค้าอีกครั้ง บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม
  20. ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง
  21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตามดุลยพินิจของทางบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
 2. นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ การคืนสินค้า และการคืนเงินของทางบริษัทฯ

   การยกเลิกคำสั่งซื้อ

  1. บริษัทฯอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านหากสินค้าไม่พร้อมจำหน่ายไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือมีเหตุผลอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านได้ โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบหากเกิดกรณีดังกล่าวนี้
  2. ในการยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดของทางบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับท่านในรูปแบบเดียวกันกับที่ท่านได้ทำการชำระเงินตามคำสั่งซื้อนั้น ๆ
  3. ท่านไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้เมื่อมีการออกเอกสารยืนยันการจัดส่งสินค้า หากท่านต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือใด ๆ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯที่ ติดต่อเรา
  4. การคืนสินค้า และการคืนเงิน

  5. ท่านจะต้องตรวจสอบข้อบกพร่องและ / หรือความเสียหายใด ๆ ของสินค้าทันทีที่ได้รับ / เมื่อมีการจัดส่ง หากพบว่าสินค้าใดหมดอายุ สูญหาย ไม่ถูกต้อง หรือเสียหายด้านในหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอคืนสินค้า (ถ้ามี) ผ่านช่องทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ภายใน 14 วันถัดไปนับจากวันที่มีการจัดส่ง มิฉะนั้นบริษัทฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธคำขอและข้อเรียกร้องของท่าน หากพ้น 14 วันนับจากวันที่จัดส่งสินค้า ทั้งนี้ คำขอคืนสินค้าทุกกรณีจะต้องได้รับการตรวจสอบเป็นรายกรณีไป โดยขึ้นอยู่กับอำนาจการพิจารณาอนุมัติของทางบริษัทฯ
  6. สำหรับการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน ท่านสามารถส่งคืนสินค้าที่มีความบกพร่องหรือเสียหาย หรือสินค้าที่ไม่ถูกต้องให้แก่ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ณ เวลาที่จัดส่งสินค้าให้กับท่าน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่านภายใน 30 วัน หากท่านพบข้อบกพร่องหรือความเสียหายภายในบรรจุภัณฑ์หลังการจัดส่ง โปรดติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท14.6 การเปลี่ยนสินค้าหรือการคืนสินค้าสำหรับสินค้าสามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:
   • ในกรณีที่เป็นที่ปรากฎชัดว่าสินค้าหมดอายุ หรือ เสียหายในขณะที่ท่านรับสินค้าที่ร้านหรือในเวลาที่ทำการจัดส่ง
   • ในกรณีที่สินค้าหมดอายุ หรือ เสียหายภายในบรรจุภัณฑ์หลังการรับ / จัดส่ง และท่านได้ดำเนินการติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ภายใน 14 วัน
   • ในกรณีที่สินค้าที่สั่งซื้อเป็นสินค้าคนละชนิดกันกับสินค้าที่ถูกจัดส่ง
  7. บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่ท่านทำการส่งคืน โดยในกรณีที่มีลักษณะตรงตามเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในข้อ  14.6 ข้างต้น ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกระหว่างการเปลี่ยนสินค้าหากสินค้ามีอยู่ในคลังสินค้าของบริษัทฯ หรือการคืนสินค้าโดยบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่านในรูปแบบเดียวกันกับที่ท่านได้ทำการชำระเงินตามคำสั่งซื้อนั้น ๆ
  8. ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนสินค้าใด ๆ โปรดติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ก่อนที่จะดำเนินการส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์
  9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอคืนสินค้าสำหรับสินค้าที่ถูกเปิดหรือใช้แล้ว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เป็นผลจากการปฏิเสธการคืนสินค้าดังกล่าว
  10. บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้มีการคืนสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อสินค้าที่ชำระด้วยการแลกคะแนนสมาชิกหรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์
  11. บริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่านสำหรับสินค้าที่ขอคืนตามราคาที่ท่านชำระค่าสินค้า ณ เวลาที่ท่านทำการสั่งซื้อนั้น
  12. บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าสำหรับสินค้าที่ขอคืนด้วยวิธีเดียวกันกับที่ท่านได้ทำการชำระเงินตามคำสั่งซื้อนั้น ๆ ดังนี้
   • วิธีการชำระเงิน : บัตรเครดิต / บัตรเดบิต | วิธีการคืนเงิน : บัตรเครดิต / บัตรเดบิต | ระยะเวลาในการคืนเงิน : ภายใน 30 วัน
   • วิธีการชำระเงิน : การโอนเงินผ่านธนาคาร / เอทีเอ็ม | วิธีการคืนเงิน : การโอนเงินผ่านธนาคาร | ระยะเวลาในการคืนเงิน : ภายใน 30 วัน
   • วิธีการชำระเงิน : การชำระเงินปลายทางเมื่อได้รับสินค้า | วิธีการคืนเงิน : การโอนเงินผ่านธนาคาร | ระยะเวลาในการคืนเงิน : ภายใน 30 วัน