สารจากประธาน

“บริษัท เจริญสุข ฮุ่นชิว จำกัด เกิดขึ้นจากความรักของพ่อแม่ คือผมและภรรยาที่อยากวางรากฐานชีวิตที่มั่นคงให้กับลูก จึงขวนขวายศึกษาและบ่มเพาะความรู้ด้วยตนเองจนแตกฉานในด้านสมุนไพรทั้งจีนและไทย นำมาสู่การคิดค้นสูตรยาที่มุ่งยังประโยชน์ให้กับผู้คนทั่วไปในสังคม ด้วยความหวังที่อยากจะให้เพื่อนร่วมชาติทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถเข้าถึงอาหารเสริมสุขภาพได้อย่างทั่วถึง และในราคาที่เป็นธรรม ผมในนามของบริษัทฯ อยากเรียนว่าเรามีปณิธานในการทำธุรกิจ 4 ส. ด้วยกัน ประกอบด้วย

ส.แรก คือ สินค้าโดยสินค้าที่ผลิตต้องได้มาตรฐาน มีคุณภาพดีมีประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง
ส.สอง คือ สมุนไพร ใช้แต่สมุนไพรที่ผ่านการคัดสรรแล้วเท่านั้น
ส.สาม คือ ใส่ใจ นอกจากจะต้องเอาใจใส่ลูกค้าแล้ว ยังต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า มีคุณธรรมในการทำธุรกิจและ
ส.สี่ คือ สร้างเสริม ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างต้องสร้างเสริมให้ทุกคนทุกด้านทั้งการเสริมสร้างพลังกายพลังใจ

นอกจากนี้ ผมยังยึดถือข้อคิดในชีวิตและการทำงาน
ผ่านภาพม้า 9 ตัว ที่กำลังวิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ซึ่งชาวจีนนิยมติดภาพนี้ไว้ตามอาคารสำนักงาน ม้าทั้ง 9 ตัวนี้มีความหมายสำหรับผมมาก และผมใคร่ขอส่งผ่านความหมายดีงามนั้นสู่ทุกท่าน ดังนี้

ม้าตัวที่ 1 คือ ความมุ่งมั่น

คนเราจะทำสิ่งใดต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง แล้วความสำเร็จจะรออยู่เบื้องหน้า

ม้าตัวที่ 2 คือ มานะพากเพียร

ต้องมีความอดทนต่อสิ่งต่างๆ ที่เข้ามา และมีความพากเพียรจนพบความสำเร็จ

ม้าตัวที่ 3 คือ หมู่คณะ

เราต้องทำงานกันเป็นหมู่คณะ เติบโตไปด้วยกัน มีความรักใคร่สามัคคีกัน รวมถึงรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นด้วย

ม้าตัวที่ 4 คือ มองโลกในแง่ดี

เป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองในอีกทางหนึ่ง เพื่อเราจะได้มีกำลังใจที่ดีจนกว่าจะพบความสำเร็จ

ม้าตัวที่ 5 มองไปข้างหลัง

หมายถึง ให้มองข้อผิดพลาดที่ผ่านมาและนำมาแก้ไข มองไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราเพราะหากไม่มีพวกเขาเหล่านั้น เราจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

ม้าตัวที่ 6 คือ มาตรฐาน

สินค้าจะต้องมีมาตรฐาน รวมถึงในการทำงานต่างๆ ต้องเคารพกติกา ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน

ม้าตัวที่ 7 ไม่ย่ำอยู่กับที่

ต้องมีความกระตือรือร้นที่จะก้าวไปข้างหน้า เป็นคนใฝ่รู้ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ม้าตัวที่ 8 มีประโยชน์

สินค้าที่ออกสู่ท้องตลาดจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ และสร้างประโยชน์ให้กับทุกคน

ม้าตัวที่ 9 คือ มิตร

ถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะไม่ว่าในยามใดก็ตาม หากเรามีปิยะมิตรอยู่รอบตัว ก็จะทำให้เราอยู่ที่ใดก็มีความสุข

     จากก้าวแรกจวบจนวันนี้ เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เจริญสุข ฮุ่นชิว จำกัด สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว หากแต่นึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น กับคนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริโภค ผู้ร่วมธุรกิจ และผู้ขาดโอกาสในสังคม ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้า และรักษามาตรฐานการผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้วยมาตรฐานการรับรองระดับสากล เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ ของขวัญพิเศษสำหรับทุกคนตลอดไป

     จากก้าวแรกที่คุณพ่อ หรือคุณเจริญสุข กิจอิทธิ เริ่มบุกเบิกเส้นทางสายใหม่ ไปพร้อมกับบ่มเพาะหลักคิดคุณธรรมนำหน้าธุรกิจให้กับลูก ๆ วันนี้ลูกสาว และลูกชายทั้ง 6 ท่านของคุณเจริญสุข ได้ก้าวเข้ามาช่วยหนุนเสริมศักยภาพให้กับบริษัท เจริญสุข ฮุ่นชิว จำกัด ในบทบาทที่แตกต่างกันไป ตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน โดยยังคงยึดหลักคำพ่อแม่ ผู้เป็นพระในบ้าน ที่สอนและทำให้เห็นมาตลอดทั้งชีวิต

สารจากกรรมการผู้จัดการ

ดังที่คุณพิชัย กิจอิทธิ บุตรชายคนที่ 6 ของคุณเจริญสุข กิจอิทธิ ปัจจุบันเข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ที่ยังคงยึดมั่นในคำสอนของพ่อที่ว่า “…ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องไม่ผลิตสินค้าไม่ได้คุณภาพ” โดยปัจจุบันคุณพิชัย ได้เข้ามาช่วยดูแลกิจการโรงงานทั้ง 2 แห่ง (ซอยเพชรเกษม 40 เนื้อที่ 500 ตารางวา และพุทธมณฑลสาย 5 เนื้อที่ 22 ไร่) และมีการวางแผนร่วมกับ พี่ ๆ ทุกท่านว่าอยากนำพาธุรกิจของคุณพ่อและคุณแม่ ก้าวไปสู่ระดับสากล ให้เป็นที่ยอมรับ และรู้จักในสรรพคุณของ “โสมเกาหลีตังกุยจับ”

คุณพิชัย กิจอิทธิ

กรรมการผู้จัดการ “บริษัทเจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด” ได้กล่าวไว้ว่า

“ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 40 ปี เรามุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้า วัตถุดิบที่ใช้ ต้องเลือกโสมแท้ที่มาจากเกาหลี และส่วนประกอบยาจีนมาจากแหล่งต้นตำรับปลูกสมุนไพรที่ได้มาตรฐานเชื่อถือได้ เพราะเราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องปลอดภัย มีประสิทธิภาพและคงสรรพคุณสูงสุดต่อร่างกาย

“นอกจากจะเป็นผู้นำด้านโสมแล้ว บริษัทฯ ยังเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีในการผลิตโสมสกัดที่ทันสมัย สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก ทันต่อความต้องการของตลาด ด้วยเราเชื่อว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยคือหัวใจสำคัญในการผลิตเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกๆ ขั้นตอนการผลิตต้องผ่านการรับรองมาตรฐานทั้ง GMP, HACCP จากคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานในระดับสากล (ISO) ผ่านการทดลอง ตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการ เพื่อวิจัย ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาสูตรและการคัดสรรส่วนผสมชั้นดี จากแหล่งผลิตชั้นนำทั่วโลกทั้งจากเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

“ยาน้ำโสมเกาหลีตังกุยจับและผลิตภัณฑ์ GSD ได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็นผู้นำด้านโสมอย่างแท้จริง ดังนั้นทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “แปรงสีฟันคู่” จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่บ่งบอกถึงความพิเศษของผลิตภัณฑ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกสูตร ทุกส่วนผสม ทุกขบวนการผลิต ล้วนได้รับการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากพนักงานมืออาชีพ ทำให้มั่นใจได้ 100% ว่าสินค้าของเราได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างแน่นอน เพราะบริษัทฯ เราเป็นผู้ผลิตโสมสกัดเป็นรายแรกในประเทศไทย และทรงคุณค่าด้านผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด ทำให้บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงจนถึงทุกวันนี้

“ผมใคร่ขอเรียนให้ทุกท่านทราบถึง

3 วิธีคิดและหลักสำคัญ
ในการบริหารงานของผม

โดยสังเขปและชัดเจนว่ามีดังต่อไปนี้ครับ

1. ในระยะเริ่มต้นของการสานต่อพันธกิจของบริษัทฯ ผมเน้นการลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้เนื้องานจริงและดูแลลูกค้าทั่วประเทศด้วยตนเอง เพื่อเข้าใจกระบวนการทำงาน รับทราบปัญหาและเพื่อสามารถค้นหาวิธี การที่จะสร้างสานและพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นจริง และบนความมุ่งมั่นสู่ความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน

2. ผมมุ่งความใส่ใจไปที่การดูแลและพัฒนาแผนการตลาดทั้งการตลาดคู่ค้าซึ่งทุกท่านมีความสำคัญเป็นเสมือนสมาชิกครอบครัวของเรา และการตลาดแบรนด์ของผลิตภัณฑ์รวมทั้งองค์กรให้มีความเติบโต ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน จากระดับประเทศสู่ระดับนานาชาติต่อไ

3. ผมมุ่งมั่นใส่ใจดูแลพนักงานในองค์กรอย่างดีและทั่วถึง ด้วยตระหนักว่าธุรกิจและองค์กรจะดำรงอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ก็ด้วยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของเรา ที่เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน

กล่าวโดยสรุปคือ จากแหล่งรวมวัตถุดิบชั้นดี ความใส่ใจต่อผู้บริโภคที่เรามี และประสบการณ์ที่ยาวนานทำให้วันนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เจริญสุขเภสัชฮุ่นชิว จำกัด ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เราจะมุ่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน รวมถึงจะพัฒนาความหลากหลายของสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและยืนหยัดคู่สังคมไทย ส่งต่อสุขภาพที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น

นอกจากนั้น เรายังตระหนักดีว่าการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นนั้น ขวัญและกำลังใจของบุคลากร เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโต ดังนั้นเราจึงเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ให้องค์ความรู้ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน รวมถึงการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กร นำไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง

“เราพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของลูกค้าและคงคุณค่าความเป็นผู้นำแห่งโสมอย่างมั่นคงบริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด พร้อมที่จะก้าวไปสู่ตลาดสากลอย่างมั่นคงตลอดไปครับ”

ติดต่อเรา

บริษัท ตังกุยจั๊บเบฟเวอเรจ จำกัด
18 ซอย เพชรเกษม 40 แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-8892530-2
โทรสาร : 02-8892533

TANG GUI JUB THAILAND