คุณเจริญสุข กิจอิทธิ

icon
charoensuk
charoensuk

บริษัท เจริญสุข ฮุ่นชิว จำกัด มุ่งหวังให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

“บริษัท เจริญสุข ฮุ่นชิว จำกัด เกิดขึ้นจากความรักของพ่อแม่ คือผมและภรรยาที่อยากวางรากฐานชีวิตที่มั่นคงให้กับลูก จึงขวนขวายศึกษาและบ่มเพาะความรู้ด้วยตนเองจนแตกฉานในด้านสมุนไพรทั้งจีนและไทย นำมาสู่การคิดค้นสูตรยาที่มุ่งยังประโยชน์ให้กับผู้คนทั่วไปในสังคม ด้วยความหวังที่ อยากจะให้เพื่อนร่วมชาติทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถเข้าถึงอาหารเสริมสุขภาพได้อย่างทั่วถึง และในราคาที่เป็นธรรม ผมในนามของบริษัทฯ อยากเรียนว่าเรามีปณิธาน ในการทำธุรกิจ 4 ส. ด้วยกัน ประกอบด้วย

ส.แรก คือ สินค้า

โดยสินค้าที่ผลิตต้องได้มาตรฐาน มีคุณภาพดีมีประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ส.สอง คือ สมุนไพร

สมุนไพร ใช้แต่สมุนไพรที่ผ่านการคัดสรรแล้วเท่านั้น

ส.สาม คือ ใส่ใจ

นอกจากจะต้องเอาใจใส่ลูกค้าแล้ว ยังต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า มีคุณธรรมในการทำธุรกิจและ

ส.สี่ คือ สร้างเสริม

ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างต้องสร้างเสริมให้ทุกคนทุกด้านทั้งการเสริมสร้างพลังกายพลังใจ

ม้าตัวที่ 1 คือ ความมุ่งมั่น

คนเราจะทำสิ่งใดต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง แล้วความสำเร็จจะรออยู่เบื้องหน้า

ม้าตัวที่ 2 คือ มานะพากเพียร

ต้องมีความอดทนต่อสิ่งต่างๆ ที่เข้ามา และมีความพากเพียรจนพบความสำเร็จ

ม้าตัวที่ 3 คือ หมู่คณะ

เราต้องทำงานกันเป็นหมู่คณะ เติบโตไปด้วยกัน มีความรักใคร่สามัคคีกัน รวมถึงรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นด้วย

ม้าตัวที่ 4 คือ มองโลกในแง่ดี

เป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองในอีกทางหนึ่ง เพื่อเราจะได้มีกำลังใจที่ดีจนกว่าจะพบความสำเร็จ

ม้าตัวที่ 5 มองไปข้างหลัง

หมายถึง ให้มองข้อผิดพลาดที่ผ่านมาและนำมาแก้ไข มองไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราเพราะหากไม่มีพวกเขาเหล่านั้น เราจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

ม้าตัวที่ 6 คือ มาตรฐาน

สินค้าจะต้องมีมาตรฐาน รวมถึงในการทำงานต่างๆ ต้องเคารพกติกา ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน

ม้าตัวที่ 7 ไม่ย่ำอยู่กับที่

ต้องมีความกระตือรือร้นที่จะก้าวไปข้างหน้า เป็นคนใฝ่รู้ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ม้าตัวที่ 8 มีประโยชน์

สินค้าที่ออกสู่ท้องตลาดจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ และสร้างประโยชน์ให้กับทุกคน

ม้าตัวที่ 9 คือ มิตร

ถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะไม่ว่าในยามใดก็ตาม หากเรามีปิยะมิตรอยู่รอบตัว ก็จะทำให้เราอยู่ที่ใดก็มีความสุข

จากก้าวแรกจวบจนวันนี้ เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เจริญสุข ฮุ่นชิว จำกัด สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว หากแต่นึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น กับคนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริโภค ผู้ร่วมธุรกิจ และผู้ขาดโอกาสในสังคม ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้า และรักษามาตรฐานการผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้วยมาตรฐานการรับรองระดับสากล เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ ของขวัญพิเศษสำหรับทุกคนตลอดไป

จากก้าวแรกที่คุณพ่อ หรือคุณเจริญสุข กิจอิทธิ เริ่มบุกเบิกเส้นทางสายใหม่ ไปพร้อมกับบ่มเพาะหลักคิดคุณธรรมนำหน้าธุรกิจให้กับลูก ๆ วันนี้ลูกสาว และลูกชายทั้ง 6 ท่านของคุณเจริญสุข ได้ก้าวเข้ามาช่วยหนุนเสริมศักยภาพให้กับบริษัท เจริญสุข ฮุ่นชิว จำกัด ในบทบาทที่แตกต่างกันไป ตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน โดยยังคงยึดหลักคำพ่อแม่ ผู้เป็นพระในบ้าน ที่สอนและทำให้เห็นมาตลอดทั้งชีวิต

คุณเจริญสุข กิจอิทธิ
(ประธานกรรมการบริหาร)

Tangguijub Tangguijub 028892530 info@tangguijub.com