ศูนย์วิจัยตังกุยจับ

บริษัท เจริญสุขเภสัชฮุ่นชิว จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายยาน้ำสกัดโสมเกาหลีตังกุยจับ ตราแปรงสีฟันคู่ และเครื่องดื่ม จี.เอส.ดี ตราโสมเกาหลีตังกุยจับ ซึ่งเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์โสมมามากกว่า 50 ปี โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ตระหนักและ ให้ความสำคัญของมาตรฐานและคุณภาพสินค้า จึงได้ก่อตั้ง ศูนย์วิจัยตังกุยจับ ขึ้นมา

ศูนย์วิจัยตังกุยจับ เกิดจากการรวมกลุ่ม ของนักวิทยาศาสตร์ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จุลชีววิทยา วิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นคว้าทดลองทำการวิจัย ดำเนินการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา และด้านเคมี เพื่อให้ศูนย์วิจัยตังกุยจับ เป็นห้องปฏิบัติการชั้นนำที่มีความรู้ด้านโสม รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ทางด้านต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการนำไปผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต่อไป

ศูนย์วิจัยตังกุยจับ มีการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่

ด้านจุลชีววิทยา เช่น ตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในเครื่องดื่ม เป็นต้น ด้านเคมี เช่น ตรวจวิเคราะห์สารจินเซนโนไซด์ในตัวอย่างโสม เป็นต้น วิจัยและพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติการทดสอบตามวิธีมาตรฐานที่ยอมรับ เช่น Bacteriological Analytical Manual (BAM) เป็นต้น

นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยตังกุยจับ ยังได้เข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์อาหารและน้ำ เพื่อให้ผลการทดสอบมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ ภายใต้วิธีมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้สินค้าจาก บริษัทฯ มีมาตรฐาน คุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รวมถึงมีความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย

Tangguijub Tangguijub 028892530 info@tangguijub.com